Sessió de gener del Fòrum de Relacions Laborals

Sessió de gener del Fòrum de Relacions Laborals

 

El passat 27 de gener de 2020 es va celebrar la primera sessió del 2020 del Fòrum de Relacions Laborals organitzat per l’Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH i l’Esade Law School, amb la col·laboració de AEDIPE Catalunya, i amb la participació de la Magistrada de la Sala IV del Tribunal Suprem, Sra. Rosa Mª Virolés Piñol.

 

La Magistrada va proposar comentari d’un total de 18 Sentències de la Sala IV del Tribunal Suprem del període que va del 5 de novembre al 17 de desembre de 2019, i en la sessió es van poder comentar totes elles, sorgint, d’algunes, debats que van anar més enllà del propi contingut de les Sentències.

A continuació en farem una breu síntesi de les valoracions que se’n van fer en el mateix ordre d’exposició i numeració que constava en la documentació de la jornada.

1.- STS/IV de 5 de novembre de 2019 RCUD. 1860/2017

Es discuteix sobre la naturalesa del termini de 7 dies que estableix l’article 110.4 de la LRJS per poder formular un nou acomiadament. No es tracta d’un termini processal sinó d’un termini substantiu, doncs amb el nou acomiadament s’obre un nou procediment, en el qual inclús es podrien plantejar d’altres fets que els que varen originar el primer acomiadament.

2.- STS/IV de 12 de novembre de 2019 RCUD. 357/2017

Salaris i successió de contratas en la neteja de locals. La Sala reconsidera la doctrina anterior y adapta la Sentència del TJUE C-60/17 Somoza Hermo.

3.-STS/IV de 12 de novembre de 2019 RCUD. 251/2017

La compensació i absorció poden operar sobre conceptes heterogenis sempre i quan així ho especifiqui el conveni col·lectiu d’aplicació. En aquest punt es va abordar, tenint en compte que l’Estatut dels Treballadors només deixa que operi la compensació i absorció dels conceptes homogenis, cóm és que una norma de rang inferior pot modificar aquest contingut. Arribats a aquest punt es podria dir que és com a conseqüència de la no impugnació de l’article de conveni que així ho determina.

4.- STS/IV de 13 de novembre de 2019 RCUD.2270/2017

Pluriactivitat. L’acumulació de bases només procedeix quan no es causi o pugui causar-se pensió en un règim.

5.- STS/IV de 19 de novembre de 2019 RCUD. 83/2018

Reiteració de doctrina respecta a la condició més beneficiosa: Cistella de Nadal. En aquest cas els treballadors van anar reclamant la cistella tots els anys d’ençà que l’empresa la va suprimir per motius excepcionals. En aquest punt es va anar més enllà del que es discutia en la Sentència comentada, que era determinar si la cistella de Nadal era o no una condició més beneficiosa, es va anar cap a com procedir per eliminar-la si havia de ser a través del art. 41 de l’Estatut dels Treballadors, essent la conclusió que només s’hauria d’anar cap aquest article si la condició que es vol modificar ja forma part del contracte de treball. No obstant sempre s’ha d’anar al cas concret.

6.- STS/IV de 21 de novembre de 2019 RCUD. 1834/2017

El termini de prescripció per a imposar un recàrrec de prestacions s’interromp quan el treballador es qui acciona reclamant danys i perjudicis. És dona un tracte més favorable al treballador que a l’empresa.

7.- STS/IV de 25 de novembre de 2019 RC. 81/2018

Cessió il·lícita de mà d’obra. No existeix quan la contractista organitza i dirigeix al personal amb el que presta serveis, però aquest fet no és el decisiu, doncs s’ha d’analitzar en cada cas la forma en que s’executa lo contractat.

8.- STS/IV de 28 de novembre de 2019 RC. 118/2018

Promoció interna. En cas d’absència de conveni s’ha d’estar al que s’acordi amb la representació dels treballadors. En cas de no acord no hi hauria base per la promoció interna (obligació de l’article 26 ET).

9.- STS/IV de 3 de desembre de 2019 RC. 141/2018

Remuneració dels dies de permís retribuït amb el mateix import que s’abonen el resta de dies, tret d’aquells permisos que no afectin a drets fonamentals dels treballadors. La Sentència desglossa permís per permís per indicar quins s’han de retribuir amb la totalitat de complements salarials i quins no. En concret indica que han de comprendre tots els complements salarials els permisos contemplats en l’article 37.3 lletra b)-excepte per defunció; e) i f) i el permís per lactància.

10.- STS/IV de 4 de desembre de 2019 RC. 82/2018

Es planteja la sol·licitud d’un registre sobre l’excés de jornada per controlar quantes hores s’excedeixen i com es compensen. El TS confirma la Sentència de l’Audiència Nacional en la que es declara que l’empresa no està obligada a portar aquests tipus de control. S’ha de tenir present que els fets analitzats en les Sentències són anteriors a la regulació del registre horari, per tant la Sentència hagués pogut tenir un altre resultat en el cas que els fets s’haguessin produït amb posterioritat.

11.- STS/IV de 5 de desembre de 2019 RC. 135/2018

Inexistència de modificació substancial de les condicions de treball, doncs el canvi per la empresa del còmput dels objectius de vendes els dies 20 a 24 de desembre (es tracte d’una botiga de torrons) no afecta a les condicions del contracte de treball en el moment en que es produeixen d’altres condicions que les habituals. Per arribar a aquesta conclusió el Tribunal analitza la situació tenint en compte la totalitat de les condicions de treball, essent en aquest cas mínim l’impacte sobre les mateixes.

12.- STS/IV de 5 de desembre de 2019 RC. 22/2018

Conflicte col·lectiu sobre gaudiment de permisos.- Es discuteix la adequació del procediment utilitzat si és l’adequat, determinant-se que efectivament ho és doncs s’està davant d’un conflicte col·lectiu de caràcter jurídic.

13.- STS/IV de 5 de desembre de 2019 RC. 114/2018

Processal/falta de competència objectiva del TSJ a favor de la Audiència Nacional. Encara que el sindicat sigui exclusiu d’una comunitat, si l’acord afecta a diferents comunitats s’haurà d’anar a l’Audiència Nacional.

14.- STS/IV de 5 de desembre de 2019 RCUD. 12670/2017

És un cas similar al de la tercera Sentència, opera l’absorció de la millora voluntària doncs així ho preveu el conveni d’aplicació.

15.- STS/IV de 5 de desembre de 2019 RCUD. 1986/2018

Contracte d’interinitat per vacant, no s’aprecia frau o abús en la contractació per tant no es converteix en indefinit no fixe. En un cas idèntic al de la Sentència del 24 d’abril de 2019, no obstant la Sala no el resolt igual, doncs modifica la terminologia utilitzada per el TJUE en aquests tipus de casos que era contractes d’interinitat per vacant durant un termini inusualment llarg i el substitueix per un termini injustificadament llarg, no apreciant-se el mateix en aquest cas.

16.- STS/IV de 12 de desembre de 2019 RCUD. 2397/2017

Acomiadament col·lectiu encobert.- Es va fer ús d’un acord de finalització de vaga per no fer la cridar dels treballadors fixos discontinuos, doncs l’empresa considera que aquest és el document que comporta la extinció de la relació laboral amb el personal fixe discontinuo no cridat. No obstant, s’hagués hagut de procedir a realitzar el procediment establert en l’article 51.1 de l’Estatut dels Treballadors, doncs un acord de finalització de vaga serveix per la vaga que finalitza en concret no podent-lo utilitzar en cap altra moment.

17.- STS/IV de 17 de desembre de 2019 RCUD. 2059/2017

Es tracta dels efectes de la nul·litat d’una llei autonòmica en el que la Sentència recorreguda no dona els efectes retroactius de la nul·litat de la norma per tant es dictamina que la Sentència incorre en incongruència omissiva.

18.- STS/IV de 17 de desembre de 2019 RCUD. 2766/2017

És declara existència de cessió il·legal de treballadors, doncs la contractista només aporta mà d’obra i una part de la coordinació i gestió del treball, però cap altre element patrimonial. És una mera posada a disposició.

La pròxima sessió del Fòrum de Relacions Laborals està prevista pel 24 de febrer i anirà a càrrec de la magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Sra. Sara Pose. Us hi esperem!

Mar Santín Farré
Advocada

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya