Sessió d’octubre del Fòrum de Relacions Laborals

Sessió d’octubre del Fòrum de Relacions Laborals

 

El passat 28 de octubre de 2019 es va celebrar una nova sessió del Fòrum de Relacions Laborals organitzat per l’Instituto Cuatrecasas de estrategia legal en RRHH i l’Esade Law School, amb la col·laboració d’Aedipe Catalunya.

 

La sessió d’aquest mes va anar a càrrec de la Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sra. Sara Pose.

La Magistrada va proposar comentari de un total de 13 sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del període que va del 1 de juliol al 10 d’octubre de 2019, de les que es va poder fer debat d’un total de 10 d’elles, de les que a continuació en farem una breu síntesi de les valoracions que se’n van fer en el mateix ordre d’exposició i numeració que constava en la documentació de la jornada.

1.- STSJ CAT Nº 4798/2019 de 10 d’octubre (Reducció per guarda legal i incidència en l’import de determinats complements retributius).

Es conclou inexistència de indemnitat retributiva en el cas de un pare amb reducció de jornada per guarda legal, és a dir que els conceptes de naturalesa salarial ( antiguitat, jornades especials, turnicitat,…) s’han de reduir en proporció a la reducció de jornada.

2.- STJC CAT Nº 4729/2019 de 8 d’octubre (Reducció de Jornada i possibilitat de concretar la reducció horària amb exclusió de determinats dies de prestació de serveis i exclusió del torn rotatori).

Aquesta va ser una de les sentencies amb més debat, ja que a partir de la mateixa s’apunten tendències de com s’interpretarà l’anomenada “jornada a la carta” prevista a l’article 34.8 del estatut dels Treballadors i que empara el dret a conciliar jornada i sistema de treball sense necessitat de reduir jornada.

Tornant a la sentència, aquesta resol la sol·licitud d’un pare ja amb jornada reduïda, sol·licita una segona concreció de horari tal com s’esmenta a l’enunciat, en el procés judicial el pare també sol·licita una indemnització per dany moral.

El cas es resol des de una perspectiva constitucional (Dret de no discriminació art. 14 CE i també de protecció a la família) en que es ponderen les necessitats organitzatives de la família i les necessitats organitzatives de l’empresa, i es dona i es donarà prevalença a les necessitats del menor.

S’apunta en aquest sentit que si la conciliació sol·licitada no causa un dany greu i irreparable en el funcionament de l’empresa el dret a la conciliació haurà de prevaldre, i per tant es dona la raó al pare sol·licitant de reducció horària amb exclusió de determinats dies de prestació i exclusió del torn rotatori.

Es desestima la petició de indemnització, atès que va existir una negociació amb propostes i contrapropostes per part de l’empresa. En aquest apartat la Magistrada apunta tendència interpretativa del que es demanarà en relació a la negociació prevista en l’article 34.8 de l’Estatut dels Treballadors:

– Negociació real i efectiva.
– Bona fe, raonabilitat i proporcionalitat en les propostes i contrapropostes.
– Raons sòlides i seriosament constatables quan es rebutgi la petició de la persona treballadora.

També s’apunta el criteri de la Magistrada en que el Dret a la intimitat de la família es respectarà, és a dir que no és obligació que la persona treballadora sol·licitant de conciliació del article 34.8 del Estatut dels Treballadors acreditar més enllà de la necessitat objectiva de la necessitat de conciliar. Per exemple acreditat l’horari de l’escola no seria necessari acreditar que ningú més de l’entorn familiar proper no pot recollir els fills.

Per tant molt rellevants les orientacions que la magistrada va facilitar en relació a un tema que cada vegada serà de més actualitat.

3.- STSJ CAT Nº 4584/2019 de 2 de octubre (Jubilació Parcial i necessitat de substitució del rellevista)

Sentencia que es comenta ates que surt de la norma general de necessitat de substituir (seleccionar i contractar) un nou treballador en cas de que el rellevista deixi l’empresa.

En el cas concret s’eximeix d’aquest obligació o de millor dit de les conseqüències de l’incompliment d’aquesta obligació en el cas concret, ja que l’empresa no tenia activitat, atès que dins d’un procés concursal tenia tots els contractes de treball suspesos.

4.- STSJ CAT Nº 4380/2019 de 25 de setembre (Acomiadament disciplinari per assetjament sexual)

Qualificada per la Magistrada, com una magnifica sentencia de lectura recomanada exposa una situació que no anant més enllà de una “conquesta sentimental” rebutjada per una de les parts, es considera l’existència d’assetjament amb una interpretació que es fa a partir dels preceptes de la LO d’Igualtat i on es destaca bàsicament que la valoració de la gravetat de la conducta sempre s’ha de fer des de la perspectiva de la víctima.

5.- STSJ CAT Nº 4248/2019 de 18 de setembre (FOGASA)

Sentencia en que es resol en contra de l’organisme públic.

6.- STSJ CAT Nº 4046/2019 de 29 de juliol (Consideració d’accident de treball d’un trastorn ansiós depressiu)

Interessant sentencia en que es resol a favor del treballador sol·licitant i ateses les concretes circumstàncies del cas s’arriba a considerar com un trastorn ansiós depressiu , ja que es conclou que té causa exclusiva de la seva aparició a la feina (Art. 156.2 de la LGSS). Aquest tipus de pronunciaments no son habituals atès que la malaltia mental normalment té el seu origen en diversos factors essent molt difícil acreditar l’exclusivitat d ela seva aparició en el treball.

8.- STSJ CAT Nº 11/2019 de 18 de juliol (Conveni Hosteleria i sector neteja)

Arran de la previsió de l’article 60 del Conveni d’Hosteleria de Catalunya que preveu que les empreses subcontractades –per exemple neteja- hauran d’abonar salari de conveni d’Hosteleria. La patronal del Conveni de la neteja impugna per considerar que es un àmbit competencial del seu Conveni Col·lectiu.

La sentencia no entra en el fons de l’assumpte ja que considera que no hi ha legitimació activa per part de la demandant.

10.-STSJ CAT Nº 3652/2019 de 9 de Juliol (Drets Fonamentals).

Es tracta d’una modificació substancial de condicions de treball declarada nul·la per sentencia, l’empresa condemnada es demora en el compliment de la sentencia, demora injustificada que es mereixedora de indemnització.

11.- STSJ CAT Nº 3636/2019 de 8 de juliol (Validesa de videovigilància)

Es considera justificada la obtinguda per mitjà d’una prova de detectius, que compte amb legislació especifica. Atesa la hora de la tarda i que recents sentencies del TEDH sobre la matèria ens emplacem a comentar-la amb més profunditat en una propera jornada.

13.-STSJ CAT Nº 3459/2019 de 1 de Juliol (Pacte de no competència post contractual)

Per últim es comenta aquesta sentencia, de quina matèria es diu per parta de la magistrada n’estan arribant moltes demandes als Tribunals.

Pel que fa al cas en concret comentat en destacaríem que es fixa la suficiència del pacte en el 20% del salari anual.

Les conseqüències de declaració de nul·litat del pacte es limiten a la devolució de lo percebut en el darrer any de retribució en aplicació de l’article 9 i 59 del ET.

 

Una altre tarda d’imprescindible actualització professional a càrrec de una magnifica jurista amb una gran capacitat comunicativa.

La pròxima sessió del Fòrum de Relacions Laborals està prevista pel proper 25 de novembre de 2019, Us hi esperem!

Jesús Geli i Fàbrega
Advocat

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya