Publicada al BOE la reforma del mercat laboral

Publicada al BOE la reforma del mercat laboral

 

El 30 de desembre s’ha publicat al BOE el Reial Decret Llei 32/2021, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.

 

 

El RDL amb la reforma laboral pactada amb patronal i sindicats ja està en vigor, donant un termini d’entre 3 i 6 mesos perquè les empreses puguin adaptar-se a les mesures sobre contractació temporal.

Els principals punts de la reforma són:

– Models de contractació

Per afavorir la reducció de la contractació temporal, la contractació sempre haurà de ser indefinida menys per la substitució d’un treballador o per circumstàncies de la producció com l’increment ocasional i imprevisible, u oscil·lacions de l’activitat.

La durada d’un contracte temporal no podrà ser superior a sis mesos (ampliable com a màxim a un any). En cas de contractes temporals per atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada, la durada serà d’un màxim de 90 dies l’any, sense que es puguin encadenar contractes.

El contracte fix-discontinu es concertarà per a treballs de naturalesa estacional o vinculats a activitats productives de temporada, i també per aquells que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d’execució certs, determinats o indeterminats.

Els contractes formatius tindran un mínim de tres mesos i un màxim de dos anys, i podran desenvolupar-se a l’empara d’un sol contracte de forma no continuada, al llarg de diversos períodes anuals coincidents amb els estudis.

– Negociació col·lectiva i prevalença de convenis

La ultra activitat d’un conveni es regula com a indefinit, així que si no hi ha un nou acord quan es compleix la vigència d’un conveni, es seguirà aplicant.

També s’estableix que el conveni d’empresa tindrà prioritat aplicativa (respecte el conveni sectorial estatal, autonòmic o d’àmbit inferior) en casos com l’horari i la distribució del temps de treball, però no en matèria salarial, en la qual prevaldrà el conveni sectorial.

En casos de subcontractació, el conveni col·lectiu sectorial serà el de l’activitat desenvolupada, amb independència del seu objecte social i forma jurídica, sempre que no existeixi un altre conveni sectorial aplicable. Tot i això, si l’empresa contractista o subcontractista compta amb un conveni propi, el conveni sectorial prevaldrà sobre el d’empresa (o marcarà el mínim) en matèria salarial.

Els contractes de formació presentaran dues modalitats: formació en alternància i obtenció de la pràctica professional.

– ERTOs

Els ERTO que es presentin per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) tindran més facilitats de tramitació i aplicació per a les pimes, a més d’exoneracions a les cotitzacions a la Seguretat Social del 20% (condicionades a la realització d’accions formatives).

Per als ERTO de força major s’incorpora com a causa específica l’impediment o les limitacions a l’activitat per decisions de l’autoritat governativa. En aquest cas, les exoneracions seran del 90%.

S’estableix també un mecanisme estructural anomenat “Mecanisme RED” per reducció de jornada o suspensió laboral que haurà de ser activat pel Consell de Ministres. Els treballadors afectats rebran una prestació equivalent al 70% de la seva base reguladora i accés a formació, mentre les empreses tindran dret a exoneracions de cotització.

Podeu consultar el text íntegre del RDL en el següent enllaç:

 

 

 

Compartir a:

Deixar comentari

*