Mesures i recomanacions de les administracions per a la gestió del coronavirus – ACTUALITZAT 06/04

Mesures i recomanacions de les administracions per a la gestió del coronavirus – ACTUALITZAT 06/04

 

Aedipe Catalunya us vol anar apropant, de forma actualitzada, les diferents mesures i recomanacions que les administracions, i altres agents socials, estan remetent per a la gestió des de les empreses del coronavirus

 

04/04/2020

Ministeri per a la transició ecològica i el repte demogràfic
Ordre TED/320/2020, de 3 d’abril, per la qual es desenvolupen determinats aspectes de el dret a percepció de el bo social per part de treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència del COVID-19 i es modifica el model de sol·licitud de l’abonament social per a treballadors autònoms que hagin vist afectada la seva activitat com a conseqüència del COVID-19, que estableix l’annex IV del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

03/04/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND / 319/2020, d’1 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED. Butlletí 7/2020

Consulta o descarrega-te’l

01/04/2020

Prefectura de l’Estat
Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Jefatura del Estado
Ordre SND/310/2020, de 31 de març, per la qual s’estableixen com serveis essencials determinats centres, serveis i establiments sanitaris.

Consulta o descarrega-te’l

SEPE
Sol·licitud col·lectiva de prestacions per atur per suspensió o reducció de jornada a conseqüència del COVID-19.

Enllaços online

SEPE
Preguntes freqüents per a treballadors i empreses.

Enllaços online

31/03/2020

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Nota interpretativa per al sector industrial sobre l’aplicació de Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials.

Consulta o descarrega-te’l

30/03/2020

Ministeri de Sanitat
Ordre SND/307/2020, 30 de març, per la qual s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació de el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/305/2020, de 30 de març, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre TMA / 277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència d’el Reial decret llei 10/2020.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED. Butlletí 6/2020

Consulta o descarrega-te’l

Corts Generals
Resolució de 25 de març de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació de Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència al treball establert en l’article 52 d) del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Sanitat
Ordre SND / 299/2020, de 27 de març, per la qual es modifica l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior
Preguntes sobre les restriccions a les activitats laborals no essencials per la COVID-19. Situació de permís retribuït recuperable.

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid
Fitxa de legislació: RDL 10/2020

Consulta o descarrega-te’l

29/03/2020

Prefectura de l’Estat
Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

28/03/2020

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica
Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Prefectura de l’Estat
Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Sanitat
Ordre SND / 295/2020, de 26 de març, per la qual s’adopten mesures en matèria de recursos humans en l’àmbit dels serveis socials davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Treball i Economia Social
Nota sobre expedients suspensius i de reducció de jornada per COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Instrucció 7/2020 per a l’aplicació de mesures laborals per a les persones treballadores que tenen subscrits contractes de treball fixos discontinus, arran de la Crisi de la COVID-19 i per l’aplicació de les previsions normatives dictades en matèria laboral.

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid
Fitxa de legislació: RDL 9/2020

Consulta o descarrega-te’l

27/03/2020

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Resolució de 26 de març de 2020, de la Direcció general de Transport Terrestre, per la qual s’exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies.

Consulta o descarrega-te’l

26/03/2020

Ministeri de l’Interior
Ordre INT/284/2020, de 25 de març, per la qual es modifica l’Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de l’Interior
Ordre INT/283/2020, de 25 de març, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

25/03/2020

Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica
Ordre PCM/280/2020, de 24 de març, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel qual es modifica l’Acord de Consell de Ministres de 10 de març de 2020, pel qual s’estableixen mesures excepcionals per limitar la propagació i el contagi pel COVID-19, mitjançant la prohibició dels vols directes entre la República Italiana i els Aeroports Espanyols.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED. Butlletí 5/2020

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/278/2020, de 24 de març, per la qual s’estableixen certes condicions als serveis de mobilitat, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/279/2020, de 24 de març, per la qual s’estableixen mesures en matèria de transport d’animals.

Consulta o descarrega-te’l

24/03/2020

Ministeri de Sanitat
Procediment d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l’exposició al COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Hisenda
Resolució de 23 de març de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 17 de març de 2020, pel qual s’adopten mesures urgents i excepcionals en l’àmbit de control de la gestió economicofinancera efectuat per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat com a conseqüència del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA/273/2020, de 23 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Transports, Movilitat i Agenda Urbana
Resolució de l’Autoritat Portuària de Barcelona per la qual es fa públic l’acord de Consell d’Administració de data 26 de febrer de 2020 de delegació de les seves competències.

Consulta o descarrega-te’l

23/03/2020

Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior
Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la COVID-19.

Enllaços online

22/03/2020

Ministeri de l’Interior
Ordre INT / 270/2020, de 21 de març, per la qual s’estableixen criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

21/03/2020

Ministeri de l’Interior
Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor.

Consulta o descarrega-te’l

20/03/2020

Ministeri de Treball i Economia Social
Guia sobre les mesures laborals excepcionals contra el COVID-19 aprovades pel Reial Decret Llei 8/2020.

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Mesures de caràcter laboral i fiscal COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

19/03/2020

Ministeri de Treball i Economia Social
Criteri sobre expedients suspensius i de reducció de jornada per COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Treball i Economia Social
ERTOs per causa de força major derivats de COVID-19.

Enllaços online

Ministeri de Treball i Economia Social
Instruccions per a la presentació dels ERTOs per força major com a conseqüència del COVID-19.

Enllaços online

Ministeri de Treball i Economia Social
Preguntes freqüents sobre la presentació d’ERTO’s derivats del Coronavirus.

Consulta o descarrega-te’l

BOE. Ministeri de Sanitat
Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d’obertura al públic d’establiments d’allotjament turístic, d’acord amb l’article 10.6 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Treball i Economia Social
Criteri sobre expedients suspensius i de reducció de jornada per COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

18/03/2020

BOE. Prefectura de l’Estat
Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED. Butlletí 4/2020

Consulta o descarrega-te’l

CEOE
Informe Executiu sobre Criteri Operatiu Núm 102/2020 sobre mesures i actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a situacions derivades del nou Coronavirus (SARS-COV-2).

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid
Fitxa de legislació: RDL 8/2020

Consulta o descarrega-te’l

16/03/2020

BOE. Ministeri de Treball i Economia Social
Nota sobre expedients suspensius i de reducció de jornada per COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Treball i Economia Social
Criteri Operatiu nº 102/2020 sobre mesures i actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social relatives a situacions derivades del nou Coronavirus (SARS-COV-2)

Consulta o descarrega-te’l

15/03/2020

BOE. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana
Ordre TMA / 229/2020, de 15 de març, per la qual es dicten disposicions pel que fa a l’accés dels transportistes professionals a determinats serveis necessaris per facilitar el transport de mercaderies en el territori nacional.

Consulta o descarrega-te’l

CEPYME
Nota en relació a l’informe de l’AEPD sobre els tractaments de dades en relació amb el COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

14/03/2020

BOE. Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Suspensió dels actes de conciliació administrativa laboral.

Consulta o descarrega-te’l

Consell General del Poder Judicial
Suspensió de les actuacions judicials i dels terminis processals en tot el territori nacional, garantint els serveis essencials.

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid
Fitxa de legislació: RD 463/2020

Consulta o descarrega-te’l

13/03/2020

BOE
Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Notícies RED. Butlletí 3/2020

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid
Fitxa de legislació: RDL 7/2020

Consulta o descarrega-te’l

12/03/2020

Agència Espanyola de Protecció de Dades
Informe sobre els tractaments de dades personals en relació amb el COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

CEPYME, CEOE, CCOO, UGT
Empresaris i sindicats acorden mesures extraordinàries per abordar la problemàtica laboral pel coronavirus.

Consulta o descarrega-te’l

11/03/2020

DOGC
Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-COV-2.

Consulta o descarrega-te’l

BOE. Prefactura de l’Estat
Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri d’inclusió, Seguretat Social i Migracions
Instruccions aclaridores relatives a el nou procediment de remissió de parts dels serveis públics de salut per coronavirus, d’acord amb el reial decret llei 6/2020, de 10 de març.

Consulta o descarrega-te’l

Consell General de Poder Judicial
Instruccions relatives a la prestació de Servei Públic Judicial davant la situació generada pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid
Fitxa de legislació: RDL 6/2020

Consulta o descarrega-te’l

10/03/2020

Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Mesures especials pel COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
Resolució del secretari d’estat de política territorial i funció pública de mesures a adoptar en els centres de treball dependents de l’Administració General de l’estat amb motiu del COVID-19.

Consulta o descarrega-te’l

09/03/2020

Consell de Relacions Laborals de Catalunya
Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte de coronavirus SARS-COV-2.

Consulta o descarrega-te’l

28/02/2020

Ministeri de Sanitat
Procediments d’actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals davant l’exposició al nou coronavirus (SARS-COV-2)

Consulta o descarrega-te’l

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya