Gestió de la PRL enfront el COVID-19. ACTUALITZAT 19/06/2020

 

Aedipe Catalunya t’apropa el màxim d’informació possible per la gestió de l’actual situació creada per la pandèmia del COVID-19.

 

La gestió de la prevenció de riscos laborals i el coneixement de les especificacions conctretes és, en aquests moments, d’especial significància, i els següents documents publicats durant l’Estat d’alarma, donen moltes respostes d’interès.

 

Procediment d’actuació pels serveis de prevenció de riscos laborals enfront a l’exposició al SARS.COV-2
Ministeri de Sanitat
Versió de 19 de juny

El document repasa una sèrie de qüestions generals i exposa la naturalesa de les activitats i avalua els riscos d’exposició. Analitza diferents escenaris d’exposició al coronavirus en l’entorn laboral, i exposa els requeriments d’actuació de la PRL.

També analitza mesures de prevenció en l’àmbit laboral (organitzatives, de protecció personal, de treballadors especialment sensibles a l’amenaça); l’estudi i tractament de contactes amb el COVID-19, oferint formularis per gestionar-los; i valora àmpliament, en l’annex, els equips de protecció individual i el seu ús, i com actuar un cop han estat utilitzats.

Accedir a l’informe

 

Prevenció de riscos laborals vs COVID-19. Compendi no exhaustiu de fonts d’informació
Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSTT)
Versió de 28 de maig

Aquest document conté informació i enllaços als que adreçar-se per resoldre qüestions relatives a la prevenció laboral tant de fonts d’informació nacionals (Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, INSST, Comunitats Autònomes, agents socials, mutues…), com internacionals (Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball, entitats nacionals de diferents països de l’UE, i altres organitzacions i organismes internacionals…).

A més pots trobar un compendi temàtic sobre informació de PRL vs. COVID, i una relació de preguntes freqüents sobre equips de protecció individual.

Accedir a l’informe

 

Orientacions per prevenir el risc d’exposició laboral al coronavirus SARS-COV-2 per activitats/sectors
Ministeri de Treball i Economia Social/INSST
Actualitzacions fins el 26 de maig

Recull de documents que recullen orientacions per aplicar les mesures establertes pel Ministeri de Sanitat enfront el risc d’exposició al COVID-19 en l’entorn laboral, classificats per activitats o sectors.

Enllaç online

 

Resolució de 23 d’abril de 2020, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, referent als equips de protecció individual en el context de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Versió de 25 d’abril

En el context de l’actual situació d’escassetat d’EPI amb el marcatge CE reglamentari, i la necessitat d’ampliar el llistat de normes considerades com a equivalents, s’ha desenvolupat un treball conjunt amb l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball O.A., M.P. (INSST), a l’objecte de poder prendre decisions sobre aquests equips, com ara mascaretes de protecció, guants i roba de protecció, protecció ocular i facial, així com qualsevol altre tipus d’EPI que pogués ser necessari en el context de la protecció davant el COVID-19.

Accedir a l’informe

 

Resolució de 16 d’abril de 2020, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publica el Conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d’Espanya, per al desenvolupament d’una plataforma tecnològica que faciliti informació sobre oferta i demanda de material de protecció necessari perquè les empreses puguin exercir la seva activitat en condicions de seguretat enfront del COVID-19.
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme
Versió de 18 d’abril

Document oficial publicat al BOE amb un conveni per al desenvolupament d’una plataforma tecnològica per facilitar la informació d’oferta i demanda de materials de protecció perquè les empreses puguin desenvolupar la serva activitat de forma segura.

Accedir a l’informe

 

Instruccions aclaridores relatives a el nou procediment de remissió de parts dels serveis públics de salut (SPS) per Coronavirus.
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions
Versió de 15 d’abril

El document té per objecte proporcionar als Serveis Públics de Salut instruccions clares en relació al nou procediment de remisió de comunicats de baixa per Coronavirus.

Accedir a l’informe

 

Directrius de bones pràctiques en els centres de treball.
Ministeri de Sanitat
Versió de 11 d’abril

Des del Ministeri de Sanitat, davant el reinici de les activitats no esencials, han fet aquest document amb bones pràctiques per dur a terme per treballadors i centres de treball per minimitzar el risc de contagi per COVID-19.

Accedir a l’informe

 

Cuida la teva salut emocional amb GestioEmocional.Cat
Generalitat de Catalunya. Canal Salut
Versió de 14 d’abril

El Canal Salut ofereix, mitjançant una app o a través de navegador web, una eina de suport per avaluar la salut mental, i disposar d’eines per gestionar els símptomes de malestar, accedir a recursos professionals de salut mental i rebre indicacions i consells sobre què cal fer en cada situació, davant els mals moments que pugui generar el confinament.

Enllaç online

 

Prevenció de riscos psicosocials en situació de treball a distància degut al COVID-19. Recomanacions per a l’empresari.
Ministeri de Treball i Economia Social / INSST

Aquest informe analitza les limitacions que poden tenir les empreses perquè els seus treballadors realitzin treball a distància en una situació en la que no ha hagut temps per elaborar un pla d’emergència i de continuïtat de les activitats de l’empresa.

També dona recomanacions per l’organització del treball i per la comunicació i informació als treballadors.

Finalment dóna tota una sèrie de recomanacions i mesures a prendre per millorar la salut psicosocial dels treballadors, i aporta consells de gestió psicosocial, estrès i salut mental durant el confinament.

Accedir a l’informe

 

Compartir a: