Mesures socials en defensa de l’ocupació

Mesures socials en defensa de l’ocupació

 

Al BOE de el 13 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació, que recull l’acord subscrit entre Govern i agents socials de dilluns passat, amb entrada en vigor el mateix dia de la publicació.

 

 

A continuació destaquem les seves principals aspectes:

1.- Aclariment ERTO totals o parcials.

Es clarifica que en les actuals circumstàncies els ERTO de Força Major autoritzats a l’empara de l’art. 22 de Reial decret llei 8/20 com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel coronavirus poden ser totals (per a tota l’activitat) o parcials (només per a una part), segons si les causes que els hagin motivat impedeixin o no el reinici total o parcial de l’activitat.

2.- Durada ERTO.

Els ERTO per Força Major estaran vigents mentre durin les circumstàncies que els van motivar però mai més enllà de l’30 de juny.

3.- Possibilitats de l’ERTO per Força Major parcial.

El ERTO per força major parcial permet que l’empresa vagi reincorporant als treballadors en funció de les seves necessitats, primant els ajustos en termes de reducció de jornada, en conseqüència cal recuperació progressiva de les persones total (100% treball) o parcial (en reducció de jornada), sent necessari notificar el SEPE aquestes variacions.

4.- Renúncia de l’ERTO de Força Major total.

Les empreses poden renunciar a l’ERTO de Força Major i han de comunicar-ho a l’autoritat laboral en el termini de 15 dies des de la renúncia.

5.- Negociació ERTOs ETOP.

Els ERTOS per força major no es van a reconvertir automàticament en ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP), però la norma permet que els ERTOs ETOP iniciats després de la seva entrada en vigor i fins al 30 de juny, al marge de aplicar-se’ls l’art. 23 RD-llei 8/20 (terminis i tràmits més àgils), es puguin negociar mentre estigui vigent un ERTO de Força Major i que quan el ERTO ETOP s’iniciï després de la finalització d’un ERTO de Força Major seus efectes es retrotrauen a la data de finalització de l’ERTO Força Major.

6.- Vigència ERTOs ETOP.

Els ERTOs ETOP vigents, continuen tal qual es van pactar/decidir l’empresa i per la durada que es va estipular.

7.- Meritació de la desocupació.

Es seguiran aplicant fins al 30 de juny les regles especials per als treballadors sobre la meritació de l’atur que va recollir el RD-llei 8/20 per als ERTOs COVID en l’art. 25 punts 1 a 5 (no necessitat de període de carència, no consum de la desocupació, etc.) i fins al 31 de desembre les de l’art. 25.6 (regles especials per als treballadors fixos discontinus).

8.- Exoneració de les quotes empresarials dels ERTOs de Força Major.

Es manté l’exoneració de les quotes empresarials per als ERTOs de Força Major totals durant els mesos de maig i juny (100% o 75% segons plantilla a 29 de febrer és inferior a 50 treballadors o igual o superior, respectivament), a sol·licitud de l’empresa davant la TGSS, mitjançant declaració responsable, per cada codi de compte de cotització.

9.- Exoneració quotes empresarials per als ERTOs de Força Major parcials.

S’estableix l’exoneració quotes empresarials per als ERTOs de Força Major parcials, sent també necessària la sol·licitud de l’empresa davant la TGSS, mitjançant declaració responsable, per cada CCC, i l’import depèn, un cop més de la plantilla que l’empresa tingués al 29 de febrer:

 • Respecte dels treballadors que reiniciïn la seva activitat després de la renúncia a l’ERTO de Força Major total
 • Reducció: empreses de menys de 50 treballadors: maig 85% | juny 70%
  Reducció: empreses de 50 o més treballadors: maig 60% | juny 45%

 • Respecte dels treballadors que continuïn amb els seus contractes suspesos després de la renúncia a l’ERTO de Força Major total
 • Suspensió: empreses de menys de 50 treballadors: maig 60% | juny 45%
  Suspensió: empreses de 50 o més treballadors: maig 45% | juny 30%

  10.- Exclusions.

  No podran acollir-se a aquestes mesures les empreses amb domicili fiscal a paradisos fiscals.

  11.- Repartiment de dividends.

  Les empreses de 50 treballadors o més que es beneficiïn de les exoneracions no podran repartir dividends en l’exercici fiscal en què apliquin les mateixes

  12.- Exoneracions basades en el manteniment de l’ocupació.

  Es modifica la disposició addicional 6a de l’RD-llei 8/20 relativa a la Salvaguarda l’ocupació que s’aplica als ERTO per força major com a requisit per aplicar les anteriors exoneracions; el compromís de manteniment de l’ocupació es configura en els següents termes:

 • 6 mesos des de la represa de l’activitat = reincorporació a la feina efectiu de persones afectades pel ERTO, tot i que sigui parcial o només afecti part de la plantilla.
 • S’entén incomplert si s’acomiada o s’extingeix el contracte a qualsevol de les persones afectades pel ERTO (no computa acomiadament procedent, dimissió, mort, jubilació, invalidesa Permanent Total, Absoluta o Gran Invalidesa, expiració “ordinària” contracte temporal) .
 • El compliment d’aquest compromís podrà valorar en atenció a les característiques específiques dels diferents sectors (per exemple, empreses amb alta variabilitat o estacionalitat de l’ocupació) i la normativa laboral aplicable.
 • Si hi ha un incompliment es generarà el deure de reintegrament de les quotes deixades d’ingressar + recàrrec + interessos de mora (prèvia actuació de la Inspecció de Treball que acrediti l’incompliment i les quantitats a ingressar).
 • No resulta exigible a empreses en què concorri risc de concurs de creditors.
 • 13.- Possibles noves mesures.

  Mitjançant acord de consell de ministres es podrà:

 • Prorrogar la vigència dels ERTOs de força major per a alguns sectors l’activitat segueixi restringida per raons sanitàries més enllà de l’30 de juny.
 • Prorrogar les exoneracions de quotes o estendre-les a les ERTOs ETOP.
 • Prorrogar les mesures especials de meritació de la desocupació de l’art. 25.1 de l’RD-llei 8/20 (no manca / no consum atur).
 • 14.- Pròrroga de mesures.

  Es mantenen vigents fins al 30 de juny la prohibició d’extingir contractes de treball o acomiadar per força major o les causes que justifiquen els ERTOs COVID així com la previsió de suspensió del còmput de la durada dels contractes temporals (i els respectius períodes de referència ) afectats per un ERTO COVID.

   

  Font: Randstad Research

   

   

  Compartir a:
  FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

  Deixar comentari

  *

  Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
  Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
  Informació Aedipe Catalunya