Mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial

 

Al BOE de el 27 de juny s’ha publicat el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny de 2020, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció de la feina autònom i de competitivitat de el sector industrial, que recull, entre altres qüestions, el II acord social subscrit entre Govern i agents socials dijous passat, amb entrada en vigor el mateix dia de la publicació.

 

 

Destaquem les principals claus en l’àmbit laboral per a les empreses:

1.- ERTOs Covid de força major: pròrroga fins al 30 de setembre i programa d’exoneracions a la seguretat social.

La normativa prorroga els ERTOs de Força Major actualment vigents com a màxim fins al 30 de setembre, tot i que les empreses han d’anar reincorporant als treballadors afectats conforme la seva activitat ho permeti, primant els ajustos en termes de reducció de jornada.

Ja no és possible tramitar nous ERTOs de Força Major a l’empara de l’article 22 de Reial decret llei 8/2020, és a dir ERTOs Covid. Ara bé, de produir-se noves restriccions o mesures de contenció a partir d’l’1 de juliol les empreses afectades podran recórrer a la tramitació d’un ERTO de Força Major “ordinari” a l’empara del que disposa l’art. 47.3 de l’Estatut dels Treballadors (aplicant els tràmits i previsions de el Reial Decret 1483/2012 de 29 d’octubre).

Les empreses poden renunciar a l’ERTO de Força Major i han de comunicar-ho a l’autoritat laboral en el termini de 15 dies des de la renúncia. Igualment hauran de comunicar a l’SEPE qualsevol variació en les mesures inicialment aplicables

Respecte del programa de exoneracions de les quotes empresarials:

Per als ERTOs Covid de Força Major totals es modifica l’exoneració de les quotes empresarials durant el període de juliol a setembre:

Para los ERTOs Covid de Fuerza Mayor parciales es también necesaria la solicitud de la empresa ante la TGSS, mediante declaración responsable, por cada CCC y mes de devengo:

– respecto de los trabajadores que reinicien su actividad a partir del 1 de julio (o que la hayan reiniciado antes)

– respecto de los trabajadores que continúen con sus contratos suspendidos a partir del 1 de julio

Respecto de ERTOS por Fuerza Mayor tramitados a partir del 1 de julio como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención:

2.- ERTOs Covid ETOP i programa de exoneracions a la seguretat social.

Els ERTOs per força major no es van a reconvertir automàticament en ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (ETOP), però la norma permet que els ERTOs ETOP iniciats després de la seva entrada en vigor i fins al 30 de setembre, a el marge de aplicar-se’ls l’art. 23 RD-llei 8/20 (terminis i tràmits més àgils), es puguin negociar mentre estigui vigent un ERTO de Força Major i que quan el ERTO ETOP s’iniciï després de la finalització d’un ERTO de Força Major seus efectes es retrotraguen a la data de finalització de l’ERTO Força Major.

Respecte dels ERTEs Covid ETOP que es tramitin, l’empresa ha de formular la sol·licitud col·lectiva de prestacions d’atur en nom dels seus treballadors.

A més i per primera vegada es regula un programa d’exoneracions a la seguretat, equiparant a l’ERTO Covid per força major, que s’aplica tant a ERTOs Covid ETOP anteriors com posteriors a la norma, sent també necessària la sol·licitud de l’empresa davant la TGSS, mitjançant declaració responsable, per cada CCC i mes de meritació:

– respecte dels treballadors que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de juliol (o que l’hagin reiniciat abans)

– respecte dels treballadors que continuïn amb els seus contractes suspesos a partir d’l’1 de juliol

3.- Prohibició d’hores extres, contractació i subcontractació en centres afectats per un ERTO Covid

Les empreses que tinguin vigent un ERTO Covid, tant de força major com per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció en un centre de treball no podran realitzar noves contractacions ni concertar noves externalitzacions per a aquest centre, quedant també prohibida la realització d’hores extraordinàries en el mateix. La normativa persegueix que en aquests centres aquestes noves necessitats siguin ateses pel personal afectat pel ERTO, de tal manera que l’empresa ho recuperi de la regulació d’ocupació.

No obstant això no es tracta d’una prohibició absoluta, ja que es preveu que aquesta no operi si els treballadors afectats pel ERTO no poden cobrir aquestes activitats bé per motius de formació, bé per motius de capacitació o d’un altre tipus de raons objectives i justificades, i l’empresa d’informar d’aquesta situació a la representació legal dels treballadors si n’hi ha.

Aquesta prohibició, per tant, no s’aplica als centres que no estiguin afectats per un ERTO Covid, en els quals les empreses podran continuar contractant, tant directament com a través d’ETT, i subcontractant d’acord amb les necessitats que hi concorrin.

Finalment cal tenir clar que es tracta d’una prohibició a futur, per tant els contractes de posada a disposició vigents amb ETT o les externalitzacions vigents poden continuar amb total normalitat. Fins i tot si aquests contractes haguessin quedat suspesos temporalment com a conseqüència de l’impacte del Covid, podran reprendre amb total normalitat un cop desapareguin les circumstàncies que van motivar tals suspensions, ja que no estarem en cap manera davant de noves contractacions.

4.- ERTEs ETOP existents a l’entrada en vigor de el Reial decret llei.

Els ERTEs ETOP vigents continuen tal qual es van pactar / decidir l’empresa i per la durada que es va estipular.

5.- Meritació de la desocupació.

Es seguiran aplicant fins al 30 de setembre les regles especials per als treballadors sobre la meritació de l’atur que va recollir el RD-llei 8/20 per als ERTOs Covid en l’art. 25 punts 1 a 5 (no necessitat de període de carència, no consum de la desocupació, etc.) i fins al 31 de desembre les de l’art. 25.6 (regles especials per als treballadors fixos discontinus).

A efectes de la regularització de les prestacions per desocupació dels treballadors afectats per un ERTO Covid, quan durant un mes natural s’alternin períodes d’activitat i d’inactivitat, així com en els supòsits de reducció de la jornada habitual, i en els casos en els que es combinin tots dos, dies d’inactivitat i dies en reducció de jornada, l’empresa ha de comunicar a mes vençut, a través de la comunicació de períodes d’activitat de l’aplicació certific @ 2, la informació sobre els dies treballats en el mes natural anterior.

En el cas dels dies treballats en reducció de jornada, les hores treballades es convertiran en dies complets equivalents d’activitat. Per a això es dividirà el nombre total d’hores treballades al mes entre el nombre d’hores que constituïssin la jornada habitual de la persona treballadora amb caràcter previ a l’aplicació de la reducció de jornada. Tot això sense perjudici de l’obligació de l’empresa de comunicar a l’entitat gestora, amb caràcter previ a la seva efectivitat, les baixes i les variacions de les mesures de suspensió i reducció de jornada, en els termes legalment establerts.

6.- Salvaguarda l’ocupació.

A les empreses que es beneficiïn de exoneracions de les seves quotes per un ERTO Covid ETOP els serà aplicable el compromís de manteniment de l’ocupació regulat en la disposició addicional 6a de el Reial decret llei 8/2020 respecte dels treballadors afectats per aquest expedient i es computarà el termini de 6 mesos contingut en aquesta disposició de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

7.- Exclusions.

No podran acollir-se a les mesures que conté aquest Reial decret llei les empreses amb domicili fiscal a paradisos fiscals.

8.- Repartiment de dividends.

Les empreses que a data 29 de febrer de 2020 tinguessin 50 treballadors o més que es beneficiïn de les exoneracions comentades no podran repartir dividends en l’exercici fiscal en què apliquin les mateixes

9.- Pròrroga de mesures.

Es mantenen vigents fins al 30 de setembre la prohibició d’extingir contractes de treball o acomiadar per força major o les causes que justifiquen els ERTEs Covid així com la previsió de suspensió de l’còmput de la durada dels contractes temporals (i els respectius períodes de referència ) afectats per un ERTO Covid.

10.- Mesures per a salvaguarda de l’ocupació autònoma.

Finalment el Reial decret llei recull una sèrie de mesures en suport als treballadors autònoms:

Una exempció progressivament descendent en l’obligació de cotitzar per a aquells treballadors que estiguessin percebent a 30 de juny la prestació per cessament d’activitat recollida en l’article 17 de Reial decret llei 8/2020: que arriba al 100% al mes de juliol, el 50% a l’agost i el 25% al ​​mes de setembre.

La pròrroga de la prestació de cessament d’activitat fins al 30 de setembre, amb la possibilitat de compatibilitzar la prestació amb el treball per compte propi sempre que es compleixi amb uns requisits, a fi de garantir uns ingressos que ajudin a el treballador autònom a mantenir la activitat.

Una prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada que com a conseqüència de la pandèmia s’han vist impossibilitats per a l’inici o el desenvolupament ordinari de la seva activitat.

 

Pots consultar el document del BOE clicant aquí i descarregar-te l’informe complert clicant en el següent enllaç:

 

 

Compartir a: