El Tribunal Laboral de Catalunya: procedimients de conciliació, mediació i arbitratge

El Tribunal Laboral de Catalunya: procedimients de conciliació, mediació i arbitratge

 

Actualment existeixen en totes les comunitats autònomes òrgans de solució extrajudicial de conflictes laborals fruit dels corresponents acords interprofessionals entre patronals i sindicats. Concretament a Catalunya aquest organisme és el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).

 

Davant del TLC es tramiten els procediments de conciliació, mediació i arbitratge, diferenciant-se entre ells essencialment per la funció de el paper del tercer que intervé en el conflicte, abastant el seu paper des de l’ajuda perquè les parts arribin a un acord (en el cas de la conciliació), la intervenció més directa mitjançant la obligatòria formulació de propostes mediadores (en la mediació) o l’emissió d’un laude que resolgui la disputa i posi fi al conflicte (en el cas de l’arbitratge).

A Catalunya el Tribunal Laboral es una instància autònoma i extrajudicial per a la solució dels conflictes laborals en virtut dels Acords Interprofessionals de Catalunya subscrits per les patronals Foment del Treball Nacional (FTN) Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i la Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME), i per les organitzacions sindicals: Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT) i Comissions Obreres de Catalunya (CONC); el seu funcionament es regeix pel corresponent Reglament.

El TLC Intervé en la resolució de conflictes i també com a òrgan de conciliació i mediació a l’efecte de cobrir el requisit de la prèvia conciliació per a la posterior tramitació de processos davant la jurisdicció social.

La seva tasca essencial és promoure, facilitar i proporcionar els sistemes, mecanismes i pràctiques de solució voluntària dels conflictes laborals, ja sigui plurals o col·lectius, tant els que siguin d’aplicació i interpretació de les normes o ja siguin conflictes d’interessos, així com en certs conflictes individuals.

Els seus principis rectors la gratuïtat, igualtat, imparcialitat, independència, oralitat, audiència i contradicció.

Conciliació

 

La sol·licitud de conciliació es tramita a partir de la lliure i expressa voluntat de submissió a aquest tràmit per part de les persones treballadores i de les empreses.

La intervenció del Tribunal Laboral s’inicia a partir de la presentació del corresponent escrit introductori, procedint a la citació de les dues parts a l’acte de Conciliació amb assenyalament de data, hora i lloc.

L’assistència a l’acte de conciliació és obligatòria i han de comparèixer les parts per si mateixes o mitjançant representants o apoderats. Les dues parts podran comparèixer assistides per persones assessores.

L’acte de conciliació podrà iniciar-se en reunió conjunta amb l’equip conciliador amb les dues parts, o bé en reunió separada amb cadascuna d’elles, amb la finalitat de conèixer els posicionaments de cadascuna de les parts.

Posteriorment es pot reunir conjuntament amb les dues parts o per separat amb cadascuna d’elles, les vegades que es consideri convenient.

Davant la impossibilitat de poder obtenir un acord entre les parts, l’equip conciliador podrà oferir a les dues parts una proposta conciliadora consensuada entre ells, amb l’objecte de que els parts l’acceptin, o bé la rebutgin, en el propi acte o en una data posterior establerta a l’efecte.

De les actuacions s’aixecarà acta, en la qual es farà constar els noms i altres dades identificatives de les persones assistents, la representació en la qual actuen, l’exposició dels fets que originen el conflicte, la posició de cadascuna de les parts i els acords que s’adoptin o, si escau, la desavinença constatada.

A l’acta cada part podrà fer constar les manifestacions que lliurement creguin convenient introduir sense que puguin donar lloc a ulteriors contestacions.

L’equip conciliador, quan no hagi estat possible l’aproximació entre les postures de les parts, ha de posar de manifest els posicionaments de les respectives representacions amb la màxima objectivitat i llibertat possible, donant amb posterioritat el torn a les parts perquè puguin expressar la seva posició final, abans de la ruptura definitiva.

En cas de desacord, la delegació respectiva del Tribunal Laboral oferirà a les parts la possibilitat de sotmetre la controvèrsia objecte de conflicte al tràmit de mediació i arbitratge previst en el propi reglament de funcionament.

L’acord adoptat entre les parts en tràmit de conciliació en conflicte col·lectiu tindrà la mateixa eficàcia que l’estipulat en Conveni col·lectiu.

Pel que fa a el procediment de mediació: Per sotmetre un conflicte al procediment de mediació és necessària la submissió expressa de les parts, voluntària i consensuada a la finalització de l’acte de conciliació previ, o mitjançant la sol·licitud directa d’ambdues representacions o mitjançant la inclusió d’una clàusula genèrica en el Conveni col·lectiu o pacte d’empresa.

Mediació

 

El procediment de mediació s’haurà de celebrar en el termini màxim de set dies hàbils després de la presentació de l’escrit introductori, sent obligatòria la inicial reunió conjunta amb les dues representacions. Després d’aquesta, i en funció de el cas, l’equip mediador podrà reunir per separat amb cadascuna de les representacions, actuant sempre, col·legiadament.

Una vegada intentada la mediació sense possibilitat d’acord, la Comissió de mediació haurà de dictar, obligatòriament, una proposta mediadora, que serà lliurada a ambdues representacions perquè contestin a la mateixa, globalment i sense possibilitat de modificació parcial, en el mateix acte, o en el termini que estableixi la Comissió de mediació.

La proposta mediadora haurà de ser consensuada per l’equip mediador sense intervenció de les representacions respectives.

Si s’accepta la proposta mediadora finalitzarà l’acte de mediació amb acord. Contràriament, si una o ambdues parts no assumeixen la proposta mediadora, s’aixecarà acta amb el resultat de sense acord, en la qual la Comissió recollirà les posicions definitives de les parts respecte a aquella.

En ambdós casos, s’ha de deixar constància del contingut de la proposta mediadora.

L’acord adoptat entre les parts en tràmit de mediació en conflicte col·lectiu tindrà la mateixa eficàcia que el que estableix Conveni col·lectiu.

En el cas que la mediació finalitzi sense acord, o es tingui per intentada sense efecte, es tindrà per complert el tràmit de mediació preprocessal obligatori que preveu la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Arbitratge

 

Mitjançant l’arbitratge les parts poden sotmetre les seves discrepàncies a la solució d’un tercer; per això és prèvia la submissió expressa mitjançant la subscripció del conveni arbitral “ad hoc” així com la a l’obligació de complir amb la decisió que s’adopti.

El conveni arbitral s’ha de formalitzar per escrit i el seu desenvolupament procedimental es regirà pels principis d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

Les parts han de consensuar el tercer intervinent per a la solució del conflicte (d’entre la llista de el cos d’àrbitres) així com la concreta qüestió que se sotmet a arbitratge i el caràcter de dret o equitat de la resolució, i les peticions i posicions concretes i determinades de cadascuna de les parts.

L’exercici de la funció d’àrbitre serà incompatible i, per tant, no podrà realitzar-se, si per raó de professió o càrrec, la persona designada hagués conegut, en qualsevol mesura, de l’assumpte o temes objecte d’aquest.

Si no s’arribés a un acord entre les parts en la designació d’àrbitres, el Reglament del Tribunal Laboral preveu un sistema per a la seva designació.

El tràmit següent a la designació de l’àrbitre, serà la convocatòria, en el termini dels tres dies següents, a una reunió conjunta amb les parts. D’aquest tràmit d’audiència s’estendrà la corresponent acta que haurà de ser signada per totes les persones assistents a la reunió conjunta.

Escoltades les exposicions d’ambdues parts i analitzada la documentació que obri en l’expedient, els informes, peritatges i altres diligències que s’hagin realitzat, i intentades sense efecte l’aproximació de les postures respectives, de dictar laude en el termini màxim de set dies hàbils .

Com a criteri general, des de l’acceptació de l’arbitratge fins a l’emissió de la decisió arbitral no hauran de transcórrer més de vint dies hàbils.

En tots els casos, el laude tindrà caràcter vinculant per a les parts i únicament es podrà recórrer davant els tribunals competents per qüestions relacionades amb el procediment (falta de citació o audiència); aspectes formals de la resolució arbitral (incongruència) o vulneració de drets fonamentals o del principi de norma mínima.

En el termini de set dies hàbils a comptar de la notificació del laude, qualsevol de les parts podrà sol·licitar l’aclariment d’algun dels punts d’aquell, que haurà de facilitar-se en el termini màxim de 10 dies hàbils.

Comissions Tècniques

 

És de ressaltar que, en el si del Tribunal Laboral de Catalunya, hi ha les anomenades comissions tècniques, dissenyades per exercir una funció de peritatge, emetent un dictamen o informe a requeriment de les Delegacions corresponents, de la Comissió de Mediació o del Cos d’Àrbitres del Tribunal Laboral de Catalunya. Actualment estan constituïdes les corresponents a Organització de la feina, Economia i Finances, Previsió Social Complementària, Observatori del Conjuntura Econòmica de la Negociació Col·lectiva, Seguretat i Salut Laboral, Comissió Tècnica i de Mediació en Igualtat de Gènere i No Discriminació.

Finalment assenyalar que en l’àmbit laboral la satisfactòria solució a el conflicte no només posa fi al mateix, sinó que – i pot ser lo més important- pot servir per ordenar la convivència en l’àmbit de l’empresa donada la singularitat que suposa la necessària continuïtat de la relació entre les parts després de la solució del conflicte.

 

Antonio Martínez del Hoyo
Of Counsel a AGM Abogados

 

Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya