La formació professional contínua, eina clau per a la competitivitat

La formació professional contínua, eina clau per a la competitivitat

El mes de setembre es va donar llum verda al nou Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació, que vol millorar l’ocupabilitat dels treballadors, així com dotar el sistema de més transparència per evitar casos de frau i llevar protagonisme als sindicats i la patronal en la gestió directa. De la mà de l’actual directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya repassem aquesta reforma i els capítols previs a la seva aprovació.

Olga Campmany i Casas, Directora del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Com a antecedents de l’actual model de Formació Professional Contínua hem de destacar la sentència 95/2002 del Tribunal Constitucional, que resol un conflicte positiu de competències interposat per la Generalitat de Catalunya l’any 1993. Aquesta sentència dictamina que la formació contínua dels treballadors ocupats, que s’havia gestionat històricament en l’àmbit estatal, és una competència que correspon a les comunitats autònomes.

En aquell mateix any, també entra en vigor la Llei orgànica 5/2002 de les Qualificacions i de la Formació Professional,  que aconsellava una adaptació progressiva de la Formació Professional Contínua al sistema de qualificacions i a facilitar l’acreditació de les competències professionals en aquest àmbit.

El Consorci per a la Formació Contínua

En aquest context, l’any 2003 es produeix la primera gran reforma, mitjançant el Reial Decret 1046/2003, que va regular el subsistema de Formació Professional Contínua amb la creació del sistema de bonificacions per a la formació a les empreses i la incorporació de les comunitats autònomes a la gestió i execució de la formació d’oferta per a treballadors ocupats.

A nivell financer també s’estableix, a partir d’aquesta reforma, la distribució de la quota de formació professional: la cotització a la Seguretat Social del 0,7 que ingressen les empreses en un 0,6 i els treballadors en un 0,1. A més a més, es determinen, a través dels pressupostos generals de l’estat amb caràcter anual, els imports que es destinaran a la formació dels treballadors ocupats i desocupats, i el percentatge de bonificació que es poden aplicar les empreses en funció de la seva grandària.

Aquest canvi normatiu va comportar que a Catalunya es creés l’any 2003 el Consorci per a la Formació Contínua, integrat per la Generalitat de Catalunya i els agents socials més representatius al territori. Aquest organisme de dret públic gestiona des del 2004 la Formació Professional Contínuamitjançant la promoció dels plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial –dedicats a atendre les necessitats de formació de caràcter transversal a tots els sectors d’activitat– i dels plans de formació de caràcter sectorial –programant una formació, en funció del nombre de treballadors ocupats en cada àmbit sectorial, adaptada a les necessitats dels diferents sectors productius–.

D’altra banda, també s’ha donat resposta al sector de l’economia social mitjançant plans de formació intersectorial que atenen les especificitats d’aquestes  empreses. En total, al llarg d’aquest decenni, s’ha format a més d’un milió de treballadors de Catalunya, incloent-hi també el col·lectiu de treballadors autònoms.

Camí per recórrer

Quan l’any 2003 es va implementar el nou model de formació que programen directament les empreses via bonificació va suposar un gran avenç. El sistema ha anat evolucionant i ha funcionat molt bé, sobretot a les grans empreses i, de manera progressiva, a les mitjanes.

Malgrat això,a dia d’avui encara no s’han assolit els objectius de participació ni a les petitescompanyies ni a les microempreses.

Si donem un cop d’ull a les xifres, les organitzacionsamb més de 50 treballadors utilitzen més del 90% del crèdit de que disposen per realitzar la formació dels seus treballadors, les empreses entre 10 i 49 treballadors se situen en un 64% d’utilització del crèdit i, per últim, les companyies de menys de cincempleats –que representen el 80% del teixit empresarial català–estan per sota del 18%.

Primer balanç

La recent reforma del Sistema de Formació per a l’Ocupació ha equivalgut, en l’àmbit de la formació d’oferta,a estendre la participació a totes les entitats acreditades de formació. I és que, fins ara, només hi podien participar les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, així com les organitzacions clau de l’economia social i dels col·lectius d’autònoms.

Quant a la formació que programen les empreses per als seus treballadors–a través de les bonificacions de la quota de formació professional– s’han introduïtuna sèrie de millores que han donat pas a una major participació de les empreses en el sistema. En concret, les novetats tenen a veure amb les empreses de menys de 50 treballadors, doncs, se’ls permet acumular el crèdit del qual disposen durant tres anys.

En el cas de les empreses de menys de 100 treballadors, aquestes poden agrupar-se per tal de gestionar conjuntament els seus crèdits de formació. Tot i que aquests canvis són positius, caldrà veure si són suficients per consolidar el model a l’àrea de les petites i les microcompanyies.

Certament, la Formació Professional Contínua és, en el seu conjunt, un instrument cabdal per millorar les competències professionals dels treballadors i, per tant, incrementar la competitivitat de les empreses i del país.

A l’hora d’assolir aquest objectiu, hi contribuirà, sens dubte, el desplegament de la nova Llei de Formació i Qualificació Professional de Catalunya.

Pas a pas

2002 → La formació contínua dels treballadors ocupats esdevé una competència de les CA.
2003 → Es crea el sistema de bonificacions per a la formació a les empreses.
2004 → Comença a funcionar el Consorci per a la Formació Contínua a Catalunya.
2015 → Llum verda al nou Sistema de Formació per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.
 
Article publicat en el número 38 de la revista Aedipe Catalunya.
Compartir a:
FacebookTwitterLinkedInGoogle GmailOutlook.comGoogle+MeneamePrintFriendly

Deixar comentari

*

Empresas Asociadas Aedipe Catalunya
Banner Nos hacemos de Aedipe Catalunya
Informació Aedipe Catalunya